الدارجة المغربية

Dit is de pagina voor Marokkaans Arabisch.

Wilt u geluidsbestanden beluisteren? (één bestand per keer) Klik hier!
Wilt u geluidsbestanden downloaden? (meerdere bestanden in één keer downloaden in een zip-bestand) Klik hier! 


This is the page for Moroccan Arabic.

Do you want to listen to the sound files? (one file at a time) Click here!
Do you want to download the sound files? (download more files in a zip file) Click here!


Diese Seite ist für Marokkanisch-Arabisch.

Möchten Sie Audiodateien anhören? (jede Datei einzeln) Hier klicken!
Möchten Sie Audiodateien downloaden?  (mehrere Dateien als zip-Archiv) Hier klicken!


Cette page concerne l'arabe marocain.

Pour écouter les fichiers audio, (un fichier par clique) clicquez ici!
Pour télécharger les fichiers audio, (télécharger plusieurs fichiers dans un fichier zip) clicquez ici!